Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на уебсайт www.galaxy.bg

 Добре дошли в уебсайта www.galaxy.bg!

Благодарим Ви, че използвате нашите услуги!

 МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ. С ДОСТЪПА, РАЗГЛЕЖДАНЕТО, РЕГИСТРАЦИЯТА, ИЗПОЛЗВАНЕТО ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН УСЛУГИТЕ НА УЕБСАЙТА, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ С И ПРИЕМАТЕ БЕЗУСЛОВНО ДА СТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ПРАВИЛАТА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ИНСТРУКЦИИ И ДРУГИ ПИСМЕНИ УСЛОВИЯ И РЕГЛАМЕНТИ НА ДОСТАВЧИКА, ПУБЛИКУВАНИ В УЕБСАЙТА.

 Валидност и действие

1. Настоящият документ регулира отношенията между  потребителите, които зареждат, разглеждат и използват уебсайта („Потребители”) и „Галакси България” ЕООД, с ЕИК: 203068688 със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Красно село, бл. 194, вх. В. („Доставчик”) във връзка с предоставяните услуги, съдържание и ресурси („Услуги”) в уебсайт с адрес  www.galaxy.bg  („Уебсайт”).

2. Общите условия за използване на уебсайта www.galaxy.bg („ОУ”) представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила между Потребителя и Доставчика като взаимоотношенията между тях ще се регулират от тези условия, от Политиката за лични данни и други условия и инструкции, създадени и публикувани от Доставчика в уебсайта, които са неразделна част от тях. Следните правила и условия установяват минимални изисквания. Използването на уебсайта се подчинява на общите разпоредби на закона.

 3. Настоящите ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица, доколкото тези услуги не се извършват от Доставчика.

 4. Доставчикът си запазва правото по всяко време да внася промени в ОУ. Потребителите ще бъдат уведомявани за промените чрез съобщение, поместено на видно място в уебсайта. С приемането на тези ОУ, потребителят се съгласява да се информира за промените и при продължаване на използването на уебсайта и услугите след влизането в сила на нова версия на ОУ, ще се счита, че е изразил съгласието си с последната публикувана версия на тези ОУ.

 Характеристики на услугите

5. Услугите, предоставени  на потребителите на уебсайта имат следния предмет: продажба и доставка на стоки чрез еМагазин; информационни, рекламни и други услуги  и съдържание. еМагазинът представлява електронен магазин, достъпен в уебсайта, чрез който потребителите могат да сключват онлайн договори за покупко-продажба и доставка на книги, аудио дискове, видеофилми и други продукти, предлагани в уебсайта.

6. Доставчикът предоставя, а потребителите използват услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите, посочени в уебсайта. Услугите и ресурсите на уебсайта се използват по желание на потребителите, на техен риск и отговорност. Потребителят носи отговорност за избора на всяка стока или услуга и за съответствието им с очакванията и изискванията му към тях.

6.1. За да закупи избран продукт, потребителят използва бутона „КУПИ” и следва стъпките в страница „В кошницата”. При желание да се закупи повече от един продукт, се избира опцията „Продължи с пазаруването/Добави в кошницата” в същата страница. Във всеки етап от пазаруването, с изключение на вече потвърдена поръчка, Потребителят има право да променя прибавените в кошницата продукти или да се откаже от избраните до този момент продукти чрез връщане в началната страница или изход от уебсайта. С това поръчката е завършена и Потребителят получава потвърждение на електрония си адрес,  с пълна информация относно заявката (потребителски данни и избрани стоки, доставка, срок за получаване и начин на плащане). С потвърждението на поръчката от страна на Доставчика,  договорът за онлайн продажба и доставка между потребител и доставчик ще се счита за сключен и валиден.

6.2. В случай, че дадена поръчка не може да бъде изпълнена по независещи от Доставчика причини, Потребителят се уведомявава писмено с мейл като същият има възможност да избере дали да се откаже от  поръчката и да получи обратно заплатената сума, след  осъществено плащане, или да замени лисващият продукт в поръчката с друг, на същата цена. В случай, че избере продукт с по-висока цена, дължи се доплащане до пълната стойност на заменения продукт. При избор на стока с по-ниска цена,  разликата не подлежи на връщане. Възстановяването на сумата при отказ на поръчката е до  30-дни, считано от получаването на съобщението за невъзможност на доставката.

Онлайн магазин Galaxy.bg не разполага с продукти на склад. Продуктите за всяка направена поръчка се проверяват за наличност на следващия работен ден. При установяване на изчерпана наличност за даден продукт, клиентът бива уведомен писмено и/или по телефон. Онлайн Galaxy.bg не носи отговорност, ако в момента на поръчката, определено заглавие е с изчерпана наличност при доставчика.

 7. Начините за плащане и доставката на стоки през е-магазина в уебсайта  се извършва както е указано в раздел „Цени и срокове на доставка”.  Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока в еМагазина.

 Цени

8. Всички цени на продукти/услуги, посочени в уебсайта са в български лева, с включен в тях ДДС.  Те НЕ включват цената за доставката. Цените на продуктите/услугите са валидни до датата, посочена в уебсайта или до последващата им промяна. Съобщението за намалени цени е представено чрез поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок, за който е валидна намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 6 месеца, съгласно условията на чл. 66 ал. 2 от ЗЗП. Доставчикът си запазва правото да променя обявените в сайта цени, без предварително да уведомява потребителите за това. Таксите по доставката се упоменават в хода на пазаруване, преди окончателното потвърждаване на поръчката. Те се включват в крайната цена на поръчката. Повече за цената, начините и сроковете за доставка може да видите в раздел „Цени и срокове за доставка”.

9. www.galaxy.bg си запазва правото да продава книги и учебници на цени различни от коричните в случай,че издателите на същите са променили цената им.

10. Поради обновяване на базата данни всеки ден в полунощ  е възможно някои продукти, за малък интервал от време да губят отстъпките си. В такъв случай клиентите ще заплащат цената с отстъпка /ако има такава/ , независимо от визуализацията на поръчката.

 Достъп и регистрация

9.  Услугите на уебсайта се използват по желание на потребителите, на техен риск и отговорност. Достъп до услугите се предоставя на регистрирани потребители с оглед улеснение при многократно използване услугите на уебсайта.

 10. Потребителят  се регистрира чрез попълване на формата за регистрация. За успешно завършилата регистрация, Потребителите получават потвърждение на посочения от тях електронен адрес за контакт. Достъп до услугите е възможен и чрез Фейсбук профил като е достатъчно да бъде избрана тази опция и да се  въведе потребителско си име и парола.

Потребителят носи отговорност за запазването в тайна на своето потребителско име, данни за профила и парола.

 11. С попълването на всички данни и избор на бутона "ИЗПРАТИ",  Потребителят потвърждава, че се е запознал с настоящите ОУ и изразява своето неотменно и безусловно съгласие с тях. С регистрацията си или с ползването на услугите, Потребителят декларира, че е пълнолетен и дееспоспособен да участва в онлайн продажби, осъществявани през уебсайта.

12. Потребителят се съгласява, че е единствено отговорен за всички действия или бездействия, във връзка с неговия профил и парола, включително за съдържанието, създадено или асоциирано с неговия профил. Потребителят се задължава да поддържа поверителност за получените потребителско име и парола. Потребителят е задължен да уведоми незабавно Доставчика за всяко неоторизирано използване на паролата и профила му.

 Права и задължения

13. Потребителят се задължава:

13.1. Да използва предлаганите в уебсайта услуги и ресурси законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ.

13.2. Да предоставя точна и вярна информация за себе си при регистрация в това число актуален и верен адрес на доставка и телефон за контакт, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин, да не се опитва да заблуди  другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта, да не извършва фиктивни поръчки.

13.3. Да осъществява достъп до услугите и ресурсите на уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от уебсайта, реализирани чрез обичайната му функционалност, както и да не използва, копира и разпространява, в цялост или части от публикувано на уебсайта съдържание за каквито и да цели, извън изрично посочените в ОУ.

 13.4.  Да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата.

13.5. При получаване на поръчката трябва да провери съдържанието й за съответствия със заявката, както и за видими дефекти. При нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, потребителят трябва да се обърне към куриера за протокол за увредена пратка и в срок от 24 ч. да уведоми Galaxy.bg за случая. 

13.6. Да заплати транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката.

13.7. Да заплати всички транспортни и други разходи по получаване и връщане на стоката, когато причината за връщане не е поради повреда в стоката в съответствие с потвърдената предварително Декларация за еднократна размяна на закупената стока, а с цел нейната замяна. Продуктите и опаковката трябва да бъдат върнати с ненарушен търговски вид съгласно чл. 55 ал.7 от ЗЗП и да бъдат представени заедно с всички съпровождащи документи.

14. Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребителя:

14.1. Копирането, адаптирането, реверсивен инженеринг, модифицирането, създаване на производни на софтуера в уебсайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript, JavaApplets или друг код и/или програмни ресурси.

14.2. Използването на каквито и да е автоматизирани или неавтоматизирани процеси за събиране, съхранение, архивиране или извличане на информация за други потребители на услугите и на уебсайта или по какъвто и да е начин да се извлича систематично информация от базите данни на уебсайта.

14.3. Скриването, блокирането, изтриването, премахването или по какъвто и да е начин затрудняването на видимостта и достъпа до всякакви съобщения, банери, реклама, потребителско и друго съдържание и информация, публикувани в уебсайта. 

14.4. Заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на услугите и на уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до услугите и/или до уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на услугите и на уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на уебсайта.

14.5. Възпрепятстването на достъпа или ограничаването на други потребители, по какъвто и да начин до услугите в уебсайта или която и да е част от съдържанието му.

14.6. Излагането или изпращането от или към този сайт на каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони.

 15.  Потребителят има право:

15.1. Да използва законосъобразно уебсайта и всички услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ.

15.2. Да създаде свой потребителски профил, съгласно изискванията на настоящите ОУ. Потребителят може лесно и по всяко време да осъществява достъп и да актуализира личните си данни чрез инструментите за редакция на профила си, освен в случаите, когато генерираното от него съдържание и профила му са деактивирани. Информацията ще бъде обновена незабавно.

15.3. Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на услугите и уебсайта и да иска заличаване /изтриване/ на своя профил.

15.4. Да избере свободно продуктите и количеството им и дали да ги заплати авансово чрез платформата за онлайн разплащания или по банков път или да заплати пълната сума в брой с наложен платеж при доставката като се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените онлайн договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

15.5. Без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка и доставка на стоки в е-магазина в срок от 14  дни, считано от датата на получаване на стоката.В този случай потребителят заплаща сам преките разходи за връщането на стоките. Върнатата стока трябва да е в оригиналната си опаковка, да не е употребявана и да не е нарушен нейният търговски вид (разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и др.) и да е придружена с всички съпътстващи я документи - касова бележка или фактура, указания за употреба и др. Потребителят може да упражни правото си на отказ при online покупки, като използва този стандартен формуляр на КЗП. Това право НЕ ВАЖИ относно аудио- и видео записи или програмни продукти, разпечатани от Потребителя  по смисъла на чл. 57 ал.9 ЗЗП.

15.6. Потребителят има право да върне закупени стоки, в случаите, когато по вина на Доставчика получи различни от поръчаните от него продукти.

15.7  При необходимост от връщане на платени с карта суми по закупени от нас стоки,това ще бъде направено от нас чрез кредитна трансакция по картата, с която е извършено.

15.8. Потребителят е длъжен да прегледа стоката при нейното получаване и в случай на видими дефекти има право на рекламация в 24-часов срок. В случай, че дефектите не могат да бъдат установени веднага поради естеството си, срокът за рекламация е 14 /четиринадесет/  дни от деня на доставката. Galaxy.bg се ангажира, дефектния продукт да бъде подменен с нов, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстанови заплатените от клиента суми.  Разходите по замяната са за сметка на Доставчика. В случай, че Доставчикът не успее да набави нужните продукти, същият се задължава да уведоми Потребителя и да му върне заплатената сума, в това число и транспортните разходи по доставката, заплатени от Потребителя, в срок от 30 календарни дни.

15.9 В случаи на поръчки, осъществени от непълнолетни лица, родителите или настойниците имат право да анулират сделката, връщайки стоката срещу заплатената сума или могат да дадат съгласието си в писмен вид онлайн, с което да потвърдят извършената поръчка. В случай на връщане на закупен продукт, при условията на настоящия раздел, разходите са за сметка на Потребителите.

16. Доставчикът има право:

16.1. По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в услугите и в уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните услуги в него, както и да разширява обхвата на услугите, да прави промени в публикуваните материали, стоки и цени без писмено уведомление до  потребителите и без да носи отговорност за това.

16.2. Да блокира достъпа на потребител до услугите и до уебсайта в цялост или до отделни части от тях, при нарушаване от страна на потребителя на ОУ, Политиката за лични данни и други условия и регламенти, които са неразделна част от ОУ, при: извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от потребителя или от лица, използващи неговия акаунт, незаконни действия, или действия,  с които се застрашава сигурността и функционирането на услугите и/или на уебсайта, или са засегнати законни интереси на потребителите, на Доставчика или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или трябва да се запази друг значим обществен интерес.

16.3. Всички права, които не са изрично предоставени в тези ОУ, са запазени и принадлежат на Доставчика.

16.4. С оглед повишаване качеството на услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугите. 

 17. Доставчикът се задължава:

17.1. Да достави закупени през еМагазина стоки в договорения срок на посочения от Потребителя адрес като не носи отговорност в случай, че посочените данни за доставка са неверни, непълни  или неточни. Задълженията по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт, се управляват от съответните споразумения с производителите, вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.        

17.2. Да възстанови в пълен размер стойността на закупена и върната от Потребителя стока при условията на т.15.5 и т.15.6 в срок до 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

17.3. Да замени дефектни продукти на свои разноски в 30-дневен срок от от съобщението за дефекта по смисъла на т.15.7.

 Отговорност

18. Доставчикът не носи отговорност за:

18.1. Качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини за които носи отговорност интернет доставчика или фирмите, предоставящи онлайн и други  услуги, достъпни през този уебсайт.

18.2. Качеството на услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на потребителя, включително за щети, за чието възможно възникване Потребителят не е бил уведомен.

18.3. Претърпени или бъдещи щети, които са причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща, подвеждаща информация и/или данни, информационни материали, книги, публикации и друго съдържание, публикувано от рекламодатели или от други информационни източници в уебсайта.

18.4. Доставчикът не носи отговорност за неверни данни, посочени от производителя /вносителя/ на стоката.

18.5 Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на артикулите, които не се отнасят до основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на разпространяваните книги, музикални и филмови материали.

18.6 Доставчикът не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение на задълженията си при възникването на обстоятелства, извън контрола на магазина.

18.7. Доставчикът не носи отговорност за продукти и/или услуги, които не се предлагат или не са актуални към момента на поръчката. Доставчикът не гарантира наличност на продуктите, нито гарантира  премиерната дата на продукти с обявена фиксирана дата за тяхната премиера или пускане в обръщение на съответни пазари.

 19. Доставчикът не упражнява контрол и не носи отговорност за качеството на услугите на трети лица и страни във връзка с разплащанията и доставката на закупени през            е-магазина стоки, нито гарантира удовлетворение на Потребителя от избраната услуга или стока, закупена през е-магазина, както и за информацията и за каквито и да е други услуги и съдържание, които се съдържат във всички външни източници към които препращат услугите и/или уебсайта посредством хипервръзки.

 20. В случай, че Потребителят има съмнение относно качеството на стоките,  услугите или на уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, Потребителят не трябва да използва услугите или която и да е част от уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, потребителят продължи да използва услугите или уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя.

 21. Доставчикът си запазва правото да търси, с всички позволени законни средства, защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения на ОУ и Политиката за лични данни и други условия и регламенти, които са публикувани в уебсайта и са неразделна част от настоящите ОУ.

Защита на личните данни

 22. „Галакси България” ЕООД е регистриран администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и гарантира, че личните данни на всички потребители на онлайн магазин Galaxy.bg се обработват съгласно този закон.

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно Закона за защита на личните данни. От съображения за сигурност на личните данни на потребителите, Доставчикът изпраща данните само на e-mail адреси, които са били посочени от Потребителя с регистрацията или формата за покупка. Потребителите се съгласяват, че Доставчика има право да обработва личните им данни, включително избраните потребителско име и парола,  по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги, съгласно публикуваната в уебсайта Политика за личните данни, достъпна на адрес.

22.1 При пазаруване от Galaxy.bg, потребителите трябва да посочат необходимата лична информация за контакт като e-mail, телефон и адрес за доставка.

22.2. Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Galaxy.bg при използването на Сайта, както и на редакцияна тези данни. 

22.3. Личната информация не е видима за останалите потребители и се използва само от представителите на Galaxy.bg за потвърждение за статус на поръчка, наличности и доставка на стоки, поръчани в електронния магазин на сайта, както и за предоставяне на информация относно продукти, услуги и оферти. В някои случаи, Доставчикът може да използва личната информация на потребителите, без да я разпространява публично, за да установи по-добре техните нужди и интереси и по този начин да предостави услуги с по-добро качество. 

 23. При регистрация, Потребителите имат право да приемат или откажат получаването на съобщения с рекламни и търговски цели.

 24. Доставчикът си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на настоящите услуги.  

 25. Доставчикът гарантира, че предоставените от потребителя лични данни не се предоставят на трети лица с изключение на случаите, когато:

 - е налице изрично съгласие на потребителя за това. За споделянето на всяка поверителна лична информация е необходимо да бъде дадено изричното съгласие;
- тази информация е предоставяна на партньорски организации или други доверени фирми или лица, които я обработват от името на Galaxy.bg със задължението да обработват личната информация съгласно настоящите условия;
- са налице достатъчно основания да се сметне, че достъпът, употребата, запазването или разкриването на такава информация са необходими за спазване на приложимо законодателство,

- прилагане на съответните ОУ,  включително проверка на техни потенциални нарушения;

- разкриване, предотвратяване или разрешаване по друг начин на измама, технически проблем или такъв, свързан със сигурността;

- или предприемане на мерки за защита срещу нарушаване на правата, собствеността или сигурността на Google, нейните потребители или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.

 26. Доставчикът публикува реклами на трети страни (GoogleAds), които събират и използват данни от уебсайта за целите и по начина, както са описани в Декларацията за поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google.

 Интелектуална собственост

27. Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, изображения, надписи, графични лога, графики, лога на търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост или са лицензирани от Доставчика и са  защитени от българските, европейските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост.  Възпроизвеждането на услугите, на уебсайта и/или  който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост,  може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Доставчика и/или на неговите праводатели. Използването на услугите и на уебсайтa не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

 28. Всички предлагани от www.galaxy.bg книги, аудио дискове и видеофилми са защитени от българските, европейските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост  и се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на Galaxy.bg в съответствие с лицензите и правата за разпространение, дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България. При закупуване на продукт, представляващ обект на авторски и/или други права на ИС, Galaxy.bg не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

 

 29. Доставчикът няма задължение да следи за наличието или отсъствието на авторски и други права на интелектуална собственост върху съдържанието на уебсайтовете достъпни от уебсайта чрез хипервръзки и линкове. Цялата отговорност във връзка с правата на интелектуална собственост върху съдържанието, публикувано от автори, консултанти или потребители в уебсайта или върху съдържанието от външни източници, към които препраща  уебсайта се носи от лицата, публикували или разпространили това съдържание в уебсайта.  В тези случаи, Доставчикът си запазва правото да предприеме действия, които са подходящи и уместни за защита на определени права на интелектуална собственост във връзка със съдържанието, достъпно в уебсайта.

 Приложимо право

30. Доставчикът не гарантира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и/или съответно достъпни до територии, където съдържанието им е незаконно.

31. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на уебсайта и предоставените в него услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.

Благодарим Ви, че се запознахте с Общите условия за ползване на уебсайта.

 

© 2014 - 2020  „Галакси България” ЕООД           Всички права запазени.